सम्पति विवरण धनकुटा

प्रकाशित मिति: 0000-00-00
सि.नं. म.न.पा./गा.वि.स कित्ता संख्या क्षेत्रफल
(रोपनीमा)
हालको उपयोग स्थिति कैफियत
चुलिवन -५ १९४-०-०-०

पूर्व, उत्तर र दक्षिणमा तीनर्तर्फ कच्ची मोटर बाटो भएको । प्रायःजसो सीमानामा तारबार लगाएको र केही जग्गा स्थानीय क्लवको सक्रियतामा फुटवल खेल्ने मैदानको रुपमा समेत प्रयोग भईरहेको ।