सम्पति विवरण नुवाकोट

प्रकाशित मिति: 0000-00-00
सि.नं. म.न.पा./गा.वि.स कित्ता संख्या क्षेत्रफल (रोपनीमा) हालको उपयोग स्थिति कैफियत
थानसिंह -१ ६५-११-०-२

उत्तरमा लिखु खोला जानेबाटो, दक्षिणमा रानीपौवा जानेबाटोमा अवस्थित बगैंचा तथा खेतीवाली मा प्रयोग भइरहेको ।