स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड वैंकमा रहेको GBP

प्रकाशित मिति: 0000-00-00

स्वर्गीय रानी ऐश्वर्य , यूवराज दिपेन्द्र र निराजनको नाममा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड वैंकमा रहेको GBP ४३,१०० रकम नेपाल ट्रष्टको नाममा प्राप्त हुन आएको छ ।
साथै  नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ४ अनुसार नेपाल सरकार, मान्त्रिपरिषदको मिति २०६७।०७।०८ को निणय अनुसार तपसिलमा उल्लेखित जग्गाहरु  नेपाल ट्रष्टको नाममा कायम हुन आएको छ ।
 

सि.नं. जिल्ला म.न.पा./गा.वि.स. बा.नं. कित्ता संख्या क्षेत्रफल इकाई
सुखेंत लाटिकोइली ४।च ३४-७-४३/४ विगाहा
नुवाकोट गणेशस्थान ११४५
११४६
११४७
११४८
०-१-२-१
०-३-०-३
०-१४-१-१
१-५-२-१
रोपनी
काठमाडौं सुन्टोल, साँखु ८।ज ८।ज
७८
१-५-२-०
०-१३-३-०
रोपनी
काठमाडौं का.म.न.पा., कमलादी ३१
३१
३२८१
३२८२
०-१२-०-०
२-४-२-०
रोपनी
चितवन नारायणगढ - ३ १-१४-२१।४ रोपनीमा
चितवन नारायणगढ - ३   ०-१८-११।४ रोपनीमा
चितवन नारायणगढ - ३ ८।ज ३-१५-१५१।४ विगाहा
चितवन नारायणगढ - ३ हाल - १ ०-९-७१।४
चितवन नारायणगढ - ३ हाल - १ ३-२-१५
१० चितवन नारायणगढ - ३ हाल - १ १-१४-१७
११ चितवन नारायणगढ - ३ हाल - १ ०-६-११३।४
१२ चितवन नारायणगढ - ३ हाल - १ १२ ५-३-७
१३ चितवन नारायणगढ - ३ हाल - १ १४ २४-५-४
१४ चितवन नारायणगढ - ३ हाल - १ १६ १-१३-५१।२
१५ चितवन नारायणगढ - ३ हाल - १ १७ ८-१३-८३।४
१६ चितवन नारायणगढ - ३ हाल - १ १८ ०-२-११
१७ चितवन नारायणगढ - ३ हाल - १ १९ २-१३-५
१८ चितवन नारायणगढ - ३ हाल - १ २० ०-१७-४
१९ चितवन नारायणगढ - ३ हाल - १ २१ २-२-१८
२० चितवन नारायणगढ - ३ हाल - १ २२ ०-०-१४
२१ काठमाडौं का.म.न.पा., ताहाचल, छाउनी १३ १११ १४४०.०० र् वर्ग मिटर