सिलवन्दी वोलपत्र पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना

प्रकाशित मिति: 0000-00-00
प्रथम पटक प्रकाशित मितिः२०७०।२।२२
यस कार्यालयको स्वामीत्वमा रहेको हेटौडा, कान्ति इश्वरी गृहको परिसरमा वाउण्ड्रि वाल निर्माण गर्ने कार्य सिलवन्दी वोलपत्रको माध्यमद्धारा गराउनुपर्ने भएकोले निर्माण सम्वन्धि कार्य गर्ने इजाजत प्राप्त इच्छुक योग्य नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुवाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रहि रितपुर्वकको सिलवन्दी वोलपत्र पेश गर्नुहुन यो सिलवन्दी वोलपत्रको सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
१.  सिलवन्दी वोलपत्र यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३० (तिस) दिन (२०७०।३।२०)को कार्यालय समयभित्र लिखित निवेदन तथा अद्यावधिक नवीकरण भएको इजाजत पत्र, आ.व.२०६८।६९ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र, मु.अ.क.प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गरी तथा लाग्ने दस्तूर तिरि (फिर्ता नहुने गरी)  नेपाल ट्रष्टको कार्यालय दरवारमार्ग आ.प्र. शाखा वाट खरिद गर्न सकिनेछ ।
२. खरिद गरिएको वोलपत्रमा उल्लेख भएका सवै विवरण प्रष्टसंग भरी, द्य।इ।त्त दररेट अंक र अक्षरमा भरी, सवै पानामा सहीछाप गरि सिलवन्दी गरि खामको वाहिर कामको विवरण, ठेक्का नं., पेश गर्नेको नाम ठेगाना खुलाई यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३१ औ दिन (२०७०।३।२१) गते दिनको १२ वजेभित्र यस नेपाल ट्रष्टको कार्यालय दरवारमार्गमा दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ । यसरी पेश भएका वोलपत्रहरु सोही दिनको १.३० वजे वोलपत्र दाता वा निजको प्रतिनिधि तथा अन्य कर्मचारी प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा नेपाल ट्रष्टको कार्यालय दरवारमार्गमा खोलिने छ । वोलपत्रदाताको प्रतिनिधि नभएपनि वोलपत्र खोल्न वाधा पर्ने छैन ।
३. पेश भएको वोलपत्रको दररेट अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरलाई मान्यता दिइने छ । केरमेट भएकोमा सो स्थानमा ठेकेदारको दस्तखत तथा छाप हुनुपर्ने छ । निर्माण व्यवसायिले आफुले कवुल गरेको प्रत्येक आइटमको दररेट भ्याट वाहेक उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।
४. दरभाउपत्रको जमानत रकम वापत निम्नानुसारको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यांलय लैनचौरको रा.वा.वैंक ठमेलमा रहेकोे धरौटी खाता ११००२०३ मा नगदै जम्मा गरेको सक्कल भौचर वा ने.रा.वैंकवाट मान्यता प्राप्त वाणिज्य वैंकवाट यस कार्यालयको नाममा जारी भएको वोलपत्र खोल्ने मितिदेखि कम्तिमा १२० दिन मान्य अवधि रहेको विडवण्ड वोलपत्र साथ अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने छ ।
५.वोलपत्र खरिद गर्ने अन्तिम दिन विदा परेमा त्यसको भोलीपल्ट वा लगत्तै कार्यालय खुलेको दिन वोलपत्र खरिद गर्न  सकिनेछ । वोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने दिन विदा परेमा त्यसको भोलीपल्ट वा लगत्तै कार्यालय खुलेको दिन वोलपत्र दाखिला गर्न सकिनेछ ।
६.शर्त भएको तथा यस कार्यालयवाट विक्रि नभएको र म्याद नाघि प्राप्त भएको, दस्तखत तथा छाप नभएको वोलपत्रउपर कुनै कारवाही हुने छैन ।
७.वोलपत्र दर्ता गर्ने फर्महरुले कामको विवरण र काम गर्ने कार्यस्थलको वारेमा राम्रोसंग वुझि वोलपत्र पेश गरको  मानिनेछ ।
८.नेपाल ट्रष्टको हितलाई ध्यानमा राखि वोलपत्र पुर्ण वा आशिंक रुपमा स्वीकृत गर्ने, नगर्ने वा सूचना नै रद्द गर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा सुरक्षित रहने छ ।
९.यस सम्वन्धि अन्य कुराहरु वुझ्नु परेमा यस कार्यालयमा कार्यालय समयभित्र सम्पर्क गर्नुहुन वा यस कार्यालयको फोन नं. ४२२३०५८ मा सम्पर्क गरि जानकारी लिनुहुन समेत जानकारी गराइन्छ ।
१०.यस सूचनामा उल्लेख भएका कुराहरुमा यसै वमोजिम र अन्य कुराहरुको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद  नियमावली २०६४ तथा अन्य प्रचलित कानुन वमोजिम हुनेछ ।
कामको विवरण : हेटौडास्थित कान्ति इश्वरी गृह एरियाको कम्पाउण्डवाल निर्माण कार्य

सि.नं    ठेक्का नं.        लागत अनुमान (कन्टिन्जेन्सी र भ्याट वाहेक)      जमानत वा विडवण्ड रकम    वोलपत्र दस्तूर
१.           २।०६९।७०            २२,३७,८५०।५३                                                              ६९,५४२।००      १,०००।००