नेपाल ट्रष्टको खर्च विवरण सार्वजनिक

प्रकाशित मिति: 0000-00-00
सि. न. विवरण खर्च शिर्षक नं. व.उ.शि.नं. भुक्तानी पाउने व्यक्ति/संस्था/ठेगाना विल प्राप्त भएको मिति (वि. सं) विल रकम (रु) कैफियत
 1.  Computer मर्मत बिल भुक्तानी  22412  3010223  Techno Universe Pvt. Ltd. Kathmandu  2070-10-05  23,730  पौष र माघ महिना
 2.  विभिन्न पत्र पत्रिका बिल भुक्तानी  22311  3010223  दिव्य स्टेसनरी काठमाण्डौ  2070-10-23  26,580  अर्ध वार्षिक
3. सुचना बिल भुक्तानी     गोरखापत्र संस्थान  2070-10-27 19,450.13  ट्रष्टकोष तर्फको
4.  गोकर्ण बिधुत बिल भुक्तानी  22111  3010223  नेपाल बिधुत प्राधिकरण, जोरपाटी  2070-11-06  7,050.14  
 5.  सुचना बिल भुक्तानी     गोरखापत्र संस्थान  2070-11-06  32,416.88  ट्रष्टकोष तर्फको
 6  बिधुत सामाग्री मर्मत बिल  22321  3010223  Unique Engineering & IT Support Pvt. Ltd. Kathmandu  2070-10-08  10,170  
7.  चितवन कार्यालय समर्सिवल पम्प बिल भुक्तानी  22212  3010223 रमेश प्र. वाग्ले (नि.हा.)  2070-11-04  6,500  
 8. Web Space बिल भुक्तानी  22412  3010223  Techno Universe Pvt. Ltd. Kathmandu  2070-11-09  9,060  
9. पोखरा इकाई कार्यालय बिलहरु सोधभर्ना भुक्तानी 22112, 22211,
22212, 22311,
22314, 22321, 22611,
 3010223  कृष्ण गुभाजु, (ना. सु)  2070-11-09  46,316  
 10. धरौटी फिर्ता      इन्द्र दह निर्माण सेवा  2070-09-22  16,532  
 11. अवकास पछिको औषधी उपचार रकम भुक्तानी 21123  6010183  सह सचिव श्री धुर्व प्र. ढकाल  2070-11-08  4,24,384  
 12. अवकास पछिको संचित बिदाको रकम भुक्तानी 21111  6010143   सह सचिव श्री धुर्व प्र. ढकाल  2070-11-08  4,56,357