जग्गा / जमिन

प्रकाशित मिति: 0000-00-00


नेपाल ट्रष्ट अध्यादेश, २०६४ बमोजिम नेपाल ट्रष्ट कार्यालयको स्थापना पश्चात् आ.ब. २०७०।०७१ सम्ममा देखेका विभिन्न ११ जिल्लामा जम्मा कित्ता संख्या २१८, क्षेत्रफल २१५६२-१०-०-३ रोपनी जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा स्वामित्व प्राप्त भएकोमा कतिपय जग्गामा घर समेत निर्माण भएका नेपाल ट्रष्टको नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त भइसकेको छ । प्राप्त जग्गा जमिनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम रहेको छ ।

 

-s_ sf7df8f}+

l;=g+= g=kf=÷uf=lj=;= lsQf ;+Vof If]qkmn -/f]kgLdf_ s}lkmot
! dxfgu/– j8f g+= #                 !          !–&–)–!
@ afnfh'– *s -xfn O{rË' uf=lj=;=_        @& !)–^–!–)
# dxfgu/– j8f g+= !@ @ !(–!@–)–)
$ dxfgu/– j8f g+= !# !@ ^@–!–@–#
% dxfgu/– j8f g+= !^ $ !@@–!%–#–#
^ dxfgu/– j8f g+= @( $ )–(–)–)
& z]ifgf/fo0f uf=lj=;= @ ! ^*–!@–)–)
* ;t'Ën –!                         ! !–^–!–)
( dftftLy{ –! s, v                #$ %(–!–#–)
!) yfgsf]6 dxfb]j:yfg –$ s, v, u        $# !)@–)–#–)
!! dxfgu/– j8f g+= !                 ! !–!$–!–)
!@ dxfgu/– j8f g+= @                 #         ^–!#–)–!
!# dxfgu/– j8f g+= #! # *–!–)–)
!$ uf]s0f{ uf=lj=;= !# #(&!–)–#–#
!% साँखु uf=lj=;=, *h @ @–#–!–)
१६        ठमेल                                                    १                                 ०-७-०-२
hDdf १५२ ४४३९-०-१-१  

-v_ eQmk'/
 
l;=g+= g=kf=÷uf=lj=;= lsQf ;+Vof If]qkmn -/f]kgLdf_ s}lkmot
! s6'~h] uf=lj=;=–( v ! !)*–@–!–)
 
ग) ललितपुर 
 
सि.नं.      न.पा./गा.वि.स.                            कित्ता संख्या                क्षेत्रफल (रोपनी)                           कैफियत  
 १             गोदामचौर                                               १०                                 ८-९-०-०                            आ.व. ०७१/७२मा भेटिएको 
 
-u_ g'jfsf]6
 
l;=g+= g=kf=÷uf=lj=;= lsQf ;+Vof If]qkmn -/f]kgLdf_ s}lkmot
! yfgl;+x uf=lj=;=–!                 ^ ^%–!!–)–@
@ u0f]z:yfg uf=lj=;=–@ $ @–*–#–@
३       yfgl;+x uf=lj=;=–!                     १०                      १७२–२–०–०            आ.व. ०७१/७२मा लालपुर्जा  नेपाल ट्रष्टको नाममा आएको 
 
hDdf २० २४०–६–०–०
 
-3_ wgs'6f
 
l;=g+= g=kf=÷uf=lj=;= lsQf ;+Vof If]qkmn -/f]kgLdf_ s}lkmot
! r'lnjg uf=lj=;=–% ! !($–)–)–)
 
-ª_ dsjfgk'/
 
l;=g+= g=kf=÷uf=lj=;= lsQf ;+Vof If]qkmn -/f]kgLdf_ s}lkmot
! x]6f+}8f gu/kflnsf–!) ! @^–!–)–#         !–!(–#=%ljufxf
 
-r_ sfe]|knfGrf]s
 
l;=g+= g=kf=÷uf=lj=;= lsQf ;+Vof If]qkmn -/f]kgLdf_ s}lkmot
! kfFrvfn uf=lj=;=–# @ (–!%–#–!
 
-5_ ;'v]{t
 
l;=g+= g=kf=÷uf=lj=;= lsQf ;+Vof If]qkmn -/f]kgLdf_ s}lkmot
! nf6Lsf]OnL uf=lj=;=–$-r_ ! $%&–&–)–@         #$–&–$=&% ljufxf
 
-h_ sf:sL
l;=g+= g=kf=÷uf=lj=;= lsQf ;+Vof If]qkmn -/f]kgLdf_ s}lkmot
! kf]v/f p=d=g=kf=–^, & १० १८१–१२–१–)
 
-em_ lrtjg
 
l;=g+= g=kf=÷uf=lj=;= lsQf ;+Vof If]qkmn -/f]kgLdf_ s}lkmot
! e/tk'/ gu/kflnsf–# !^ &^&–!!–!–!         %&–!#–& ljufxf
hDdf !(@ ^@$$–&–!–#