शेयर

प्रकाशित मिति: 2015-08-12
आ.व. २०७०।०७१ को अन्त्यसम्ममा देहायका संस्थाको देहाय बमोजिम कूल २,३०,०९९ कित्ता शेयरहरु नेपाल ट्रष्टको नाममा प्राप्त भएको छ ।

l;=g+=

;+:yfsf] gfd

z]o/ k|=k=g+=

z]o/sf] qmd ;+Vof

z]o/ lsQf

s}lkmot

!

 

glan a}+s lnld6]8

%!%&$

#@^^^*–#@*!^&

!,%))

 

%!%&%

%))))!–%))$%)

$%)

 

%!%&^

!#)^%^#–!#)*%!@

!,(%)

 

%!%&&

#()$((^–#()**(%

#,())

 

%!%&*

@^!#!@%–@^!&)@$

#,())

 

%!%&(

#@*!^*–#@(^^&

!,%))

 

%!%*)

%))$%!–%))())

$%)

 

%!%*!

!#)$)!#–!#)$^!@

^))

 

%!%*@

^%$@%!–^%%^))

!,#%)

 

%!%*#

#(!@&(^–#(!^^(%

#,())

 

%!%*$

@^)%#@%–@^)(@@$

#,())

 

%!%*%

$#&%%(^–$#&*%@)

@,(@%

 

%!%*^

$#&@^&!–$#&%%(%

@,(@%

 

%!%*&

^&@*$@@–^&$)!@!

!!,&))

 

%*(#$

(^@%^^#-(^$@)$@

!^,#*)

cf=j= @)^%.)^^ df k|fKt af]g; z]o/

^&!#*

!$#&)#&^-!$#(()$)

@*,^^%

cf=j= @)^^.)^& df k|fKt af]g; z]o/

!@#$^

@))*&*%*-@)!@@@%%

#$,#(*

cf=j= @)^&.)^* df k|fKt af]g; z]o/

!@#$^

#!!!$#^^- #)!%)$*#

#^,!!*

cf=j= @)^(.)&) df k|fKt af]g; z]o/

!@#$^

#%%*!$^! - #%^!&%&*

#^,!!*

cf=j= @)&).)&! df k|fKt af]g; z]o/

hDdf

 

!(@^@(

 

 

@

g]kfn cf}Bf]lus ljsf; lgud

 

 

^,&%)

 

#

xf]6n 8]nf cGgk"0f{

 

 

#),&@)

 

 

 

s"n hDdf

 

@#))((