मौज्दात

प्रकाशित मिति: 0000-00-00

 आ.ब. २०६५।०६६ को अन्त्यसम्ममा ट्रष्टको अचल सम्पत्ति भाडा -लिज) मा लगाए वापत र अन्य विभिन्न शीर्षकबाट प्राप्त आम्दानी विवरण देहाय अनुसार छ ।

क) अघिल्लो आ.ब. २०६४।०६५ को प्राप्त आम्दानीको जिम्मेवारी सारेको विवरणः

विवरण
रकम रु कैफियत
बैंक मौज्दात २५,५२,०५५।००  
जम्माः २५,५२,०५५।००  
 

ख) आ.ब.२०६५।०६६ मा लिज बापत प्राप्त आम्दानी रकमः

क्र सं
विवरण प्राप्त रकम रु कैफियत
एल.एम..सुविर ब्रदर्श नेपाल प्रा.लि. ९९,५४,०००।००  
टाउन डेभ्लपर प्रा.लि. २५,००,०००।००  
कन्सेप्ट डेभ्लपर प्रा.लि. ९६,००,०००।०० २०६५ र २००६६ आ.ब.को प्राप्त
स्ट्यर्ण्र्डड चार्र्टर्ड बैंक लि. ८०,५६,०६८।९०  
सोल्टी आउटर कम्प्लेक्स १८,२६,०५८।००  
  जम्माः ३,१९,३६,१२६।९०  

 

ग) आ.ब. २०६५।०६६ मा अन्य विभिन्न शीर्षकबाट प्राप्त आम्दानी रकमः
क्र सं
विवरण प्राप्त रकम रु कैफियत
नगद लाभांस २२,५२,२५०।०० नविल बैंकको शेयरबाट
बैंक व्याज ३,१५,८४५।३१  
फिर्ता गर्नु पर्ने धरौटी २,५०,२०६।००  
विविध १७,०००।००  
  जम्माः २८,३५,३०१।३१  
       
घ) आ.ब. २०६५।०६६ को आषाढ मसान्तसम्मको जम्मा आम्दानीको विवरण (क+ख+ग)
क्र सं
विवरण रकम रु. कैफियत
अघिल्लो आ.ब. ०६४।०६५ को मौज्दात २५,५२,०५५।००  
लिज बापत प्राप्त रकम ३,१९,३६,१२६।९०  
विभिन्न शर्ीष्ाकबाट प्राप्त रकम २८,३५,३०१।३१  
  जम्माः ३,७३,२३,४८३।२१