बैदेशिक भ्रमण बिषयको सूचना

प्रकाशित मिति: 2018-09-18

नेपाल सरकारबाट स्वीकृत बैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ७ को प्रयोजनको लागि प्रकाशित :-

आ.व.२०७४/०७५ नेपाल ट्रस्टको कार्यालय र अन्तर्गत निकायका कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीहरुलाई बैदेशिक भ्रमणमा जाने अवसर प्राप्त नभएकोले  कसैबाट पनि बैदेशिक भ्रमण नभएको जानकारी प्रकाशन  गरिएको छ /