सम्पर्क

कार्यालयको सम्पर्क

कार्यालयः- ०१-४२२७७५९

प्रवक्ताः- ०१-४२२०४५१

फ्याक्स नंः- ०१- ४२२७७५८

इमेल:-info@nepaltrust.gov.np.