नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका निवर्तमान सचिवहरु

सि.नं. नाम  कार्यअवधि कैफियत 
१.  डा. उदय राज शर्मा  मिति २०६४/८/६ देखि मिति २०६५/७/१०   
२. श्री सुरेश कुमार वर्मा  मिति २०६५/७/११ देखि मिति २०६६/१/२३  का.मु.
३. श्री दिनेशहरि अधिकारी  मिति २०६६/५/२५ देखि मिति २०६७/१/१४  
४.  श्री शंकर प्रसाद कोइराला  मिति २०६७/१०/३ देखि मिति २०६८/२/२   
५. श्री विन्द्रा हाडा  मिति २०६८/२/९ देखि मिति २०६८/४/३२   
६. श्री जयमुकुन्द खनाल  मिति २०६८/५/५ देखि मिति २०६८/१०/२०  
७.  श्री श्रीधर गौतम  मिति २०६८/१०/२३ देखि मिति २०७१/५/२   
८. डा. नर बहादुर रजवार  मिति २०७१/५/३ देखि मिति २०७२/२/२  
९. श्री केदार बहादुर अधिकारी  मिति २०७२/२/३२ देखि मिति २०७२/७/१  का.मु.
१०. ई. भीम प्रसाद उपाध्याय मिति २०७२/७/१  देखि मिति २०७३/५/३१  
११. ई. अर्जुन कुमार कार्की मिति २९७३/६/१ देखि मिति २०७४/१२/२७  
१२ डा रमेश प्रसाद सिह  मिति २०७४/१२/२७ देखि मिति २०७५/७/६