Nepal Flag

Office of the Nepal Trust

Kamaladi, Kathmandu

Today 2024-04-13

Former Secretaries

S.N. Name  Tenure
From To
1  Dr. Udaya Raj Sharma  2064/8/6  2065/7/10
2 Mr. Suresh Kumar Barma 2065/7/11  2066/1/23
3 Mr. Dinesh Hari Adhikari 2066/5/25  2067/1/14
4 Mr. Shankar Prasad Koirala  2067/10/3 2068/2/2
5 Mrs. Bindra Hada 2068/2/9   2068/4/32
6 Mr. Jaya Mukunda Khanal 2068/5/5  2068/10/20
7 Mr. Shreedhar Gautam  2068/10/23 2071/5/2
8 Dr. Nar Bahadur Rajwar 2071/5/3 2072/2/2
9 Mr. Kedar Bahadur Adhikari 2072/2/32 2072/7/1
10 Er. Bhim Prasad Upadhyaya  2072/7/1 2073/5/31
11 Er. Arjun Kumar Karki 2073/6/2 2074/12/27
12 Dr.Ramesh Prasad Singh  2074/12/27 2075/7/6
13 Er .Gajendra Kumar Thakur    2075/118 2076/10/21
14 Mr.Ram krishna Sapkota  2076/11/14  2077/1/2
15 Mr.Sagar Kumar Rai 2077/1/3 2077/7/3
16 Mr.Devendra Karki  2077/7/12 2077/11/10
17 Mr. Suresh Acharya  2077/11/10 2078/3/27
18 Mr. Rajendra Prasad Khanal  2078/3/29 2078/6/8
19 Mr. Gopal Prasad Sigdel 2078/6/19  2079/2/11
20 Mr. Saraju Kumar Baidya  2079/2/26 Till date