Nepal Flag

नेपाल ट्रष्टको कार्यालय

कमलादी, काठमाडौँ

गते

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४,को दफा ५(३) सूचनाको हक समबन्धी नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०७८ बैशाख १ देखि २०७८ असार मसान्त सम्म)