क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ (केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने ऐन २०७५ बाट संसोधित) ऐन डाउनलोड
2. नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ ऐन डाउनलोड
3. नेपाल ट्रष्ट नियमावली २०६५ ऐन डाउनलोड