Nepal Flag

नेपाल ट्रष्टको कार्यालय

कमलादी, काठमाडौँ

गते

मौज्दात

आ.वा २०७८/७९ को अन्त्यमा चालु खातामा रहेको मौज्दात = रु. ३७८४१०७३.६४ 

मुद्दती खातामा रहेको मौज्दात = रु १,१६,०३,५०,०००.००